Aktuální informace pro rodiče: 

Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

na základě dalších mimořádných opatření vlády dochází od 14. 10. do 1. 11. 2020 k omezení provozu mj. základních škol, zakazuje se osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání ve škole. Toto opatření se netýká žáků vzdělávaných ve třídách podle §16 odst. 9, to znamená u nás ve škole dvou speciálních tříd. Ve všech ostatní třídách je zakázána přímá účast všech žáků na výuce. Všechny školní pracovní aktivity půjdou výhradně on-line cestou přes aplikaci Teams. Výjimku tvoří nejmladší žáci, kteří budou s třídním učitelem komunikovat dohodnutým způsobem. Off-line režim je možný jen po dohodě s konkrétním třídním učitelem. V období do 23. 10. se on-line výuka i podpora žáků výhradně distanční cestou týká i těch, kteří jsou při výuce podporování asistentem pedagoga. Pokud by došlo k prodloužení distančního vzdělávání, a bylo by to vůbec umožněno, upřesníme způsoby práce žáků s asistenty. 

Žáci v distanční výuce mají možnost odebírat obědy. Obědy se budou vydávat v době od 11:30 do 12:30 z okna školní jídelny. K odebrání oběda je nutné mít vlastní jídlonosič a čip, pomocí kterého zjistíme nejen druh oběda, který má žák odebrat, ale i velikost porce. Pro oběd se nesmí dostavit osoba, která je nemocná nebo jí byla nařízena karanténa. U výdejního okna je zakázáno sdružování osob, nutné jsou nasazené roušky chránící nos i ústa. Dále je povinností dodržovat odstupy mezi jednotlivci 2m. Pokud chcete oběd odhlásit, je nutné tak udělat do 11 hodin předchozího pracovního dne.

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2--provoz-skol-1022.pdf

https://www.nastartu.cz/s-detmi-ktere-zustavaji-doma-musite-jednat-podle-dulezitych-pravidel/

 

Manuál k programu Microsoft Teams pro žáky a rodiče

Naše škola bude aplikaci MS Teams využívat na interní komunikaci mezi žákem a vyučujícím, zadávání domácích úkolů, sdílení výukových materiálů, procvičovací testy, videohovory, atd. Rozsah využívání funkcí se bude řídit podle aktuální situace ve škole a daného předmětu (prezenční, kombinovaná, dálková výuka).

Ve čtvrtek 24. září 2020 na naši školu již potřetí zavítal program LiStOVáNí, jehož zakladatelem je populární herec a propagátor kvalitní gastronomie Lukáš Hejlík.

V pátek 25. září 2020 vyrazili žáci 7. ročníku na tradiční dějepisnou exkurzi do Mikulčic, letos však netradičně v rouškách.

Jsem velmi ráda, že se v současné komplikované době podařilo uskutečnit každoroční adapťáky, byť za zpřísněných bezpečnostních opatření. Ve dnech 14. září 2020 proběhl adapťák 6. A, 16. září adapťák 6. C a 21. září adapťák 6. B.

„Myslivost, les a jeho ochrana“

V učivu přírodovědy nás čeká téma „Ekosystém les“, proto jsme v úterý 22. září 2020 přivítali v naší třídě pana Arnošta Šmétku, vedoucího Mysliveckého kroužku Mysliveckého sdružení Lysice –Drnovice, který si pro nás připravil besedu o životě lesa.

projektový den s p. Arnoštem Šmétkou ve 3. B

V pondělí 21.9. proběhl ve 3. B projektový den zaměřený na Les, myslivost a ochranu přírody.

Již zakladatel Sokola Miroslav Tyrš tvrdil: „V zdravém těle zdravý duch.“ Že tento výrok platí, si může potvrdit každý z nás sám na sobě. Proto se snažíme výuku zpestřit i pravidelnými sportovními akcemi.