1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, od 1. do 18. 4. 2021. Zápis proběhne bez přímé účasti dětí a jejich zákonných zástupců.

2. Věk dítěte

Pro školní rok 2021/2022 se hlásí k zápisu děti narozené 1. 9. 2014 - 31. 8. 2015.

Dítě, které je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a dosáhne šestého roku věku v době od začátku září 2021 do konce června 2022 (tzn. narozené 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016), může být také přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce. Podmínkou takového přijetí však je žádost o přijetí podaná zákonným zástupcem a dále musí zákonný zástupce doložit:

  • u dítěte narozeného v období od 1. září do 31. prosince 2015 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna)
  • u dítěte narozeného v období od 1. ledna do 31. srpna 2016 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, ale i doporučující vyjádření odborného lékaře

Tato vyjádření přikládá zákonný zástupce k žádosti o přijetí při zápisu.

3. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zákonný zástupce na webu školy otevře zápis online a zaregistruje své dítě k zápisu.

Po vyplnění všech potřebných údajů (e-mail prosím udávejte ten, který jste zvyklí využívat) vyberte čas, kdy se zúčastníte se svým dítětem motivačního rozhovoru s učitelkou z naší školy. V den, kdy se rozhovor uskuteční, Vám do e-mailu přijde pozvánka na schůzku. Pokud nemáte nainstalovanou aplikaci Teams, je nutné pozvánku otevřít v internetovém prohlížeči Google Chrome nebo Edge. Kliknutím na odkaz se ke schůzce připojíte, paní učitelka vás do ní vpustí. Tato část zápisu není povinná, ale doporučuji, abyste ji se svým dítětem absolvovali.

Na adrese https://zslysice.cz/pro-rodice/formulare-ke-stazeni.html

vyplníte Žádost o přijetí a zápisní list, jehož součástí je souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, zápisní list se souhlasem se zpracováním osobních údajů, kopii rodného listu (stačí prostá kopie) je nutné do školy doručit jedním z níže uvedených způsobů:

  • do datové schránky školy ze své osobní datové schránky
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (Nelze poslat jen prostý email nebo oskenovanou kopii žádosti!)
  • poštou
  • osobním podáním - v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte můžete žádost s přílohami vhodit do poštovní schránky školy

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce fyzicky podepsat ve škole.

4. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o odklad školní docházky. V případě, že budete pro vaše dítě žádat o odklad, předložte v termínu zápisu tyto požadované doklady:

5. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 

6. Oznámení o přijetí

O přijetí budou rodiče informováni výzvou k převzetí rozhodnutí o přijetí.