První zmínka o existenci lysické školy pochází z roku 1627. Škola byla umístěna v malém domku vedle kostela. Domek měl malou komůrku a malý dvorek. Roční plat učitele z roku 1691 se skládal z 20zlatých, 8 měřic žita a 1 měřice hrachu.

Zavedení povinné školní docházky od 6 do 12 let Marií Terezií v roce 1774 znamenalo změnu ve školství tehdejší rakouské monarchie. I toto nařízení se však zpočátku obcházelo. V roce 1795 bylo v Lysicích školou povinných 71 chlapců a 86 dívek. Skutečně však školu navštěvovalo pouze 36 chlapců a 20 dívek. Rodiče, kteří děti do školy neposílali, byli trestáni napomenutím, vězením a veřejnou prací.

Pro nedostatek místa se vyučovalo také na radnici. Pro novou školu naproti kostelu odstoupil František Všianský na stavební místo část své zahrady. Zde byla vrchností Piatti postavena roku 1805 od základů nová budova. Ta však roku 1840 úplně vyhořela. Ještě téhož roku zde byla opět postavena jednoposchoďová škola. Roku 1856 měla škola dvě třídy, později se stala trojtřídní a čtyřtřídní. Po přistavení nového křídla byla zřízena v roce 1893 pátá třída. Většina žáků chodila jen do obecné školy, jen někteří chodili do měšťanské školy v Kunštátě.

Po vzniku ČSR nastal rozvoj českého školství, byly založeny nové měšťanské školy a také školy střední. V roce 1919 byla v Lysicích otevřena trojtřídní smíšená škola měšťanská, jež se stala v roce 1938 čtyřtřídní. Roku 1925 byla upravena na školní budovu bývalá panská budova "Důchod". Již roku 1934 bylo ředitelem školy Ryšavým založeno SRPŠ - sdružení rodičů a přátel školy.

Všechny školní budovy však nedostačovaly a nevyhovovaly. Teprve po II. světové válce se zásluhou řady lysických občanů podařilo prosadit výstavbu nové školy v zámecké oboře. Plány vypracoval ing. architekt Bohuslav Fuchs. Základní kámen byl slavnostně položen 25. 5. 1947 za účasti ministra školství. Nadšení pro věc a pracovní tempo všech lysických občanů bylo tak veliké, že nová budova byla slavnostně otevřena již 16. 6. 1951.

Vzhledem k tomu, že v nové školní budově byl dostatek místa, byla sem roku 1951 přemístěna i národní škola, i když původní projekt počítal s celým areálem škol a to měšťanskou školou, národní školou, tělocvičnou a mateřskou školou. Od roku 1952 byla v základní škole zřízena Družina mládeže pro děti zaměstnaných matek. Od 1. září 1959 byla v budově zřízena také zvláštní škola pro děti s mentálním postižením. Ta se od 1. září 1993 stala součástí základní školy a v současné době se vyučuje ve dvou speciálních třídách. V letech 1979 - 1984 byla ke škole přestavěna svépomocí rodičů žáků i občanů z celého obvodu budova prostorné tělocvičny s rozměry 36x18m.

Stále moderní a na pohled impozantní budova školy má vynikající polohu v krásném přírodním prostředí lysické obory a je výborně architektonicky řešena, takže vyhovuje i náročným požadavkům současné školní výuky. Na výzdobě a vybavení školy pomůckami se obětavě podílela řada učitelů. Do školy často přijížděly z různých míst republiky exkurze učitelů, kteří po zhlédnutí učeben nešetřili slovy chvály a obdivu.

V poslední době dochází k některým dílčím úpravám prostorů a zařízení školy. Budova je již více než 50 let stará a i když řemeslné práce byly vykonány velmi odpovědně a na vysoké profesionální úrovni, čas se nedá zastavit. Velkým problémem se ukázala rovná střecha na tělocvičně, která je sice stavebně nejmladší, ale konstrukčně nevyhovovala a během několika let došlo k zatékání do tělocvičny. Proto v roce 1998 proběhla generální oprava střechy (došlo k přestavění rovné střechy na sedlovou) v nákladech téměř 2 miliony korun. V roce 1996 došlo ke generální opravě ústředního vytápění v nákladech 1,7 milionu korun. Byli jsme jedna z prvních škol v republice, která zavedla systém vytápění bez centrální kotelny s 13 samostatnými plynovými kotlíky, které vytápí jen 2-3 třídy s příslušnými kabinety, čímž dochází k výrazné úspoře energií. Je to moderní systém vytápění, který se teprve dnes rozvíjí a propaguje.

V roce 2000 jsme provedli zásadní rekonstrukci osvětlení ve třídách, které již nevyhovovalo dnešním hygienickým normám. Z hodnot 80 luxů jsme se dostali na hodnoty přes 300 luxů, čímž se výrazně zvýšila kvalita pracovního prostředí pro žáky. Hodnota díla byla kolem 0,5 mil. korun.

V roce 2003 jsme vybudovali nové prostory pro družinu. K tomu jsme využili prázdné prostory bývalé kotelny, uhelny a přilehlých prostorů. Prostorové i provozní podmínky družiny se výrazně zlepšily (plocha družiny dříve byla 126 m2, nyní bude 260 m2).

Historie školství v Lysicích v datech

1627  

první zmínka o existenci školy v Lysicích


1805


vrchnost Piatti nechala postavit novou budovu


1840


tato budova zcela vyhořela, ještě téhož roku byla postavena nová jednopatrová budova


1912


řádové společenstvo řemeslných živností zřídilo v Lysicích živnostenskou školu pokračovací


1919


otevřena trojtřídní smíšená škola měšťanská


1934


založeno SRPŠ - sdružení rodičů a přátel školy


1939


pro malý počet žáků výnosem ministerstva školství zrušena živnostenská škola pokračovací

Nová budova

1947  

za účasti ministra školství byl dne 25.5.1947 slavnostně položen základní kámen nové školní budovy


1951


dne 16.6.1951 byla tato nová budova slavnostně otevřena


1952


zřízena Družina mládeže pro děti zaměstnaných matek


1959


od 1. září ustanovena v budově také zvláštní škola


1979


zahájena svépomocná výstavba nové tělocvičny při ZŠ Lysice (dokončena v roce 1984)


1993


zvláštní škola se stala součástí základní školy

Současnost

1996  

generální oprava ústředního vytápění


1998


generální oprava střechy tělocvičny


2000


kompletní rekonstrukce osvětlení ve třídách


2003


vybudování nových prostor pro školní družinu


2004


výměna oken ve škole a v tělocvičně za 8 milionů Kč

Pár starých fotografií ze stavby školy