Metodický pokyn MŠMT č. j.: 14514 z roku 2001 stanovil školám systém primární prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Po přijetí nového školského zákona č. 561/2004  Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání mají školy zákonnou povinnost tuto prevenci realizovat.

Tento zákon ukládá školám vytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí, žáků a studentů a pro předcházení vzniku rizikového chování. Roku 2005 byl dále přijat Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

Pro splnění výše uvedených zákonů se každoročně ve škole realizuje Školní preventivní program (dále jen ŠPP), který vypracovává školní metodik prevence a v závěru roku hodnotí jeho úspěšnost. V současné době spočívá hodnocení v elektronickém výkaznictví, díky němuž lze následně vytvořit celostátní statistiku výskytu sociálně patologických jevů i uskutečněná preventivní opatření v jednotlivých krajích a regionech. Toto hodnocení se odesílá okresnímu metodikovi prevence.

Součástí ŠPP jsou akce a aktivity, které mají žákům ukázat nebezpečí rizikového chování a naopak nabídnout zdravé varianty využití volného času.

V ČR existuje celá řada nadací či organizací, jež pomáhají školám naplnit ŠPP. Jednou z nejdéle úspěšně působících organizací v této oblasti je Sdružení Podané ruce o. p. s., Brno. Sdružení vzniklo v roce 1994 a jeho cílem je poskytovat služby v oblasti prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších.  Dlouholeté působení sdružení v této oblasti je zárukou dobře připravených programů vedených zkušenými a odborně způsobilými lektory, studenty nebo absolventy sociálních oborů VŠ.

V tomto školním roce jsme si opět po dvou letech přestávky cyklus preventivních programů z Podaných rukou objednali. Dvou nebo tříhodinové lekce proběhly ve všech ročnících.  Na 1. stupni byly programy zaměřeny na prevenci nevhodného chování (včetně šikany), užívání alkoholu a tabáku, závislosti na sociálních sítích a hrách na internetu, ale také na posílení vztahů v třídním teamu. Na 2. stupni se navazovalo lekcemi směřovanými na prevenci závislosti na drogách, jež pak ve vyšším ročníku doplnily lekce ukazující rizika a dopady dlouhodobého užívání návykových látek. 9. ročníku byly určeny lekce o intimitě a sexuálním chování nebo psychohygiena. Vzhledem k dvouleté přetržce v realizaci besed a přednášek si někteří třídní učitelé 2. stupně přáli zařadit i program na posílení kolektivních vztahů. Všechny lekce proběhly interaktivní formou, žáci se museli aktivně zapojovat a učit se jinak než formou výkladu. Bohužel tyto programy nejsou státem dotovány, proto se na nich žáci musí finančně podílet, a to 60–70,- Kč/žák.

Peníze ani čas věnované této problematice rozhodně nemohou být považovány za ztracené. Svědčí o tom řada případů, které jsme řešili v průběhu školního roku. Nejen, že se po dlouhé distanční výuce objevilo mnoho žáků s různými psychickými problémy, ale někteří žáci jakoby zapomněli i na zásady slušného chování. Vedle již obvyklého kouření, záškoláctví nebo vandalismu se tak objevil sexting (posílání textového, fotografického, audio a video obsahu se sexuálním podtextem prostřednictvím informačních a komunikačních technologií), nevhodné užívání sociálních sítí a projevy kyberšikany. Kromě klasického kouření jsme narazili i na užívání nikotinových sáčků, které jsou v současné době volně dostupné, přičemž vytvoření závislosti je rychlejší než u běžných cigaret, dokonce je v některých případech možno se předávkovat. Poslanci teprve teď reagují na stížnosti rodičů a varování učitelů a připravují zákon zakazující prodej těchto výrobků dětem mladším 18 let. Všichni rodiče byli o těchto skutečnostech informováni, třídní učitelé o tom se žáky hovořili na třídnické hodině.

Kromě výše uvedených programů v rámci ŠPP proběhly s ohledem na řešené problémy žáků také přednášky Mgr. H. Tejkalové Sexting a bezpečnost na internetu pro 7. – 8. ročník, v 9. ročníku bylo toto téma ještě rozšířeno o trestní odpovědnost. V 1. pololetí tohoto školního roku se bohužel ještě mnoho akcí uskutečnit nemohlo, hodně aktivit se nám tak nakumulovalo do 2. pololetí. Mnohé aktivity z oblasti prevence si zajišťujeme sami (projektové dny, exkurze), důležitá témata jsou také zařazena přímo do výuky nebo do třídnických hodin. Do všeobecné prevence patří i nabídka volnočasových aktivit, což nám umožňuje Školní klub s řadou sportovních, kulturních a vzdělávacích kroužků. (podrobněji viz ŠPP na www.zslysice.cz)