Vážení rodiče,

i v tomto školním roce se budou muset ve školách dodržovat určitá mimořádná opatření, která vydalo MŠMT v SOUBORU DOPORUČENÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19.

Zde se můžete seznámit s pravidly, která ze souboru doporučení vyplývají. Pro přehlednost jsem závazné pokyny zvýraznila červeným písmem.

 Soubor opatření pro školy je v tomto školném roce rozdělen na tři části – v jedné části jsou sděleny informace, druhá obsahuje doporučení a třetí část je závazná.

Základní hygienická pravidla stanovuje Ministerstvo zdravotnictví a těmi jsou:

 • dodržování zásad osobní hygieny
 • skupinová izolace
 • ochrana úst a nosu (roušky, respirátory – dle aktuálních nařízení)
 • spolupráce s KHS

Od září platí:

 • před prvním vstupem do školy se nevyžaduje potvrzení o bezinfekčnosti
 • nejsou omezení pro vstup žáků do školy ani pro pohyb osob před školou
 • pohyb zákonných zástupců ve škole je omezen
 • škola je povinna před 1. 9. aktualizovat kontaktní údaje zákonných zástupců
 • do školy nemají přístup osoby s příznaky infekčního onemocnění
 • všechny osoby ve škole jsou povinny dodržovat zásady osobní a respirační hygieny, žáci do 15 let jsou povinni nosit zdravotnickou roušku (norma ČSN EN 14683+AC)
 • minimalizace kontaktů mezi žáky různých tříd a skupin (v naší škole bude probíhat výuka jazyků a matematiky v dělených skupinách v rámci ročníku)
 • minimálně v září se žáci nebudou stěhovat mezi odbornými učebnami (vyjma jazyků a učeben PV)
 • v případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid – 19 je škola povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat všechny aktuálně platá mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo MZd
 • každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách zakrýt ústa a nos takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd

Kroky školy v případě podezření výskyt nákazy na covid – 19

 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky onemocnění, ale v případě, že takové příznaky zjistí, pak žák buď nebude vpuštěn do školy (je-li příchodu do školy přítomen zákonný zástupce) nebo bude zákonný zástupce informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ve školy (žák bude do příchodu ZZ v tzv. izolační místnosti
 • žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (alergická rýma, kašel) je umožněn vstup do školy jen v případě, že se prokáže, že netrpí infekční chorobou

Školní stravování

 • požadováno oddělení skupin, tj. i v tomto roce budou žáci chodit do jídelny dle závazného časového harmonogramu
 • nebude umožněn samoobslužný výdej
 • vyzvedávat obědy nemohou žáci, zákonní zástupci, ani pověřené osoby v izolaci nebo s nařízenou karanténou
 • žáci, kteří se nepodrobí testování, budou v jídelně sedět u stolu jednotlivě a ve vzdálenosti min. 1,5m od ostatních žáků

Screeningové testování ve školách v září 2021

Testování povinně AG testy 1., 6. a 9. 9. 2021 nebo PCR – 1. a 6. 9. 2021

U nás ve škole neinvazivními RT – PCR testy pro samoodběr a samotestování – výtěr z dutiny ústní, jedenkrát týdně, první vyučovací den v týdnu (zatím stanovené termíny 1. a 6. 9. 2021), negativní výsledky testování nemohou v žádném případě ovlivnit režimová opatření ve škole.

 • testovaní žáci mohou po usazení do lavice odkládat roušku
 • žáci, kteří se testování nepodrobí, budou nosit ochranný prostředek k zakrytí nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole, vyjma stravování, kdy musí být oddělení od ostatních minimálně 1,5m a musí sedět na místě, nesmějí cvičit ve vnitřních prostorách, převlékají se izolovaně od ostatních, nesmí zpívat,

O dalších případném testování bude rozhodnuto na základě výsledků testování ve školách na celém území ČR.

Testování nepodstupují žáci, kteří splňují podmínky bezinfekčnosti:

 • po očkování (minimálně 14 dnů po 2. dávce)
 • po prodělaném onemocnění covid – 19 (po dobu 180 dnů od 1. pozitivního testu)
 • aktuálním absolvováním testu provedeného na odběrovém místě

Další informace k testování a výsledkům testování

 • Žáci, kteří nebudou ve škole přítomni v době společného PCR testování, budou dvakrát týdně testování pomocí AG testu.
 • Objeví-li se pozitivní výsledek trestu ve skupině, vztahují se pravidla izolace na celou skupinu, zákonný zástupce žáka je povinen kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost a nechat si vystavit žádanku na PCR test.
 • Do školy se může vrátit žák v případě předložení negativního výsledku PCR testu z odběrného místa nebo po skončení povinné izolace či po ukončení izolace, o kterém vydá potvrzení praktický lékař pro děti a dorost
 • V případě potvrzení infekce u pozitivně testovaného žáka je zákonný zástupce povinen informovat školu o výsledku testu, dále postupuje škola v součinnosti s KHS

Mgr. Pavla Nesnídalová, ředitelka školy

 

Manuál k provozu škol a testování v novém školním roce
Reakce MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiedpidemických opatřeních ve školách