Dramatický kroužek 2. stupně věnoval jako vždy část 1. pololetí lekcím dramatické průpravy zaměřeným zejména na výslovnost, tempo a rytmus řeči, pohyb a dramatické etudy. Nicméně poměrně brzy se začalo s nacvičováním divadelního představení, pohádky Jana Drdy Hrátky s čertem.

Téměř všechny děti tuto pohádku znaly z její filmové verze a její námět o vdavekchtivé princezně Dišperandě a služebné Káče, vojenském vysloužilci Martinu Kabátovi, strašném arcimordýři Sarkovi-Farkovi, čertovském zelenáči Luciusovi a přísném poustevníku Školastykovi je zaujal. Výhodou tohoto textu je, že zde vystupuje hodně postav, bohužel však mužských, a proto si musela děvčata zahrát na chlapce, pouze postavu advokáta Solferna jsme změnili na doktorku Solfernu, jediný chlapec v souboru se stal loupežníkem Sarkou-Farkou.

Ukázalo se však, že členové kroužku ještě nejsou dostatečně zralí a připravení naučit se kvantum textu, navíc ještě s řadou pro ně zastaralých výrazů. Dalším důvodem potíží s nácvikem bylo i to, že kromě čtyř žákyň 9. ročníku přibylo do kroužku hodně nových žáků 6. ročníku. Postupně se proto text zkracoval a upravoval. Ani tak se však nácvik nedařil. Nakonec bylo rozhodnuto, že v letošním roce se sehraje 1. díl upravené verze zmíněné divadelní hry pod názvem Hrátky s hrátkami s čertem a v příštím roce by se pak mohl docvičit 2. díl. Realizace představení byla opravdu velmi náročná, vyžadovala i výrobu několika divadelních kulis a potřebných rekvizi.

V pondělí 27. června 2011 proběhlo vystoupení obou dramatických kroužků 1. i 2. stupně v sále Sokolovny v Lysicích jednak pro žáky 1. stupně, a poté pro žáky 2. stupně. Odpoledne pak završilo vystoupení pro rodiče a veřejnost. Na toto vystoupení přišlo k naší radosti množství diváků, a tak se dětem hrálo velice dobře. Podle potlesku diváků lze soudit, že je představení velmi pobavilo. Přes počáteční trému se nakonec bavili i samotní účinkující, a to zejména díky nečekaným okamžikům, jakými byly např. některé přebrepty či „odbourání se“ smíchem. Všichni účinkující odvedli obrovský kus práce a patří jim za to velké poděkování. Poděkování patří i p. uč. Nesnídalové, která zajistila hudební doprovod k představení., Kateřině Nesnídalové a Ivu Blahoňovskému, kteří zazpívali duety z pohádek Rozhodně nesmíme zapomenout zmínit p. Rudolfa Kubíčka, jehož jsme požádali o technickou spolupráci při veřejných vystoupeních, tedy osvětlování a obsluhu opony. Z vystoupení pro veřejnost vznikly díky ochotě pana Navrátila a pana Fialy velice pěkně zpracované DVD nahrávky.

Na třetí premiéře jsme se rozloučili s našimi absolventkami – Michaelou Hlavoňovou, Veronikou Šmerdovou, Věrou Henzlovou a Kristýnou Borkovou, které v kroužku pracovaly 4 nebo 5 let a kromě školních představení se podílely na řadě dalších kulturních akcí. Věřme, že se jim nabyté zkušenosti budou hodit a snad budou ve svém zájmu i nadále pokračovat.

Stejně jako v předcházejících letech se členové kroužku podíleli na kulturních akcích školy nebo obce. Uváděli a vystupovali v programu ke Dni vzniku samostatného Československa, podíleli se na nácviku a konferování Akademie 2. stupně a úspěšně se zapojili do recitační soutěže, školního i okresního kola, někteří vystoupili i na 4. ročníku regionální recitační přehlídky O lysické sluníčko, pořádané naší školou, a rovněž tady se velice pěkně umístili.

V příštím školním roce bychom rádi pokračovali v naší společné práci. Zbývá nám přece dokončit 2. díl Hrátek s čertem. Navíc zase budeme mít pár absolventů, kteří by se rádi rozloučili tímto způsobem se spolužáky a kamarády.

Simona Kyánková, vedoucí dramatického kroužku 2. st.